Outplacementtrajecten

Outplacementtrajecten onderwijs


Outplacementtrajecten  worden ingezet als de werkgever en de werknemer zijn overeengekomen afscheid van elkaar te nemen. De medewerk(st)er ontvangt ondersteuning in diens zoektocht naar nieuw werk. Een outplacementtraject duurt maximaal één jaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intake met de werkgever/opdrachtgever: ieder outplacementtraject wordt voorafgegaan door een intakegesprek met de opdrachtgever/werkgever. Om duidelijkheid te verkrijgen van de verwachtingen over het traject en om een goed beeld te krijgen van de beeldvorming rondom de cliënt in de bestaande organisatie.
  • Vrijblijvende kennismaking: de cliënt krijgt in een gesprek de mogelijkheid kennis te maken met de coach en inzicht te krijgen in de werkwijze van bureau de Smitse.
  • Intake: naast het vaststellen van de precieze behoefte aan ondersteuning bij de cliënt, wordt een heldere doelstelling van het traject geformuleerd. Het uiteindelijke doel is een herplaatsing van de cliënt. Er worden concrete afspraken gemaakt over de inhoud van het traject, inclusief een tijdsplanning. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zowel de cliënt als de opdrachtgever ontvangen daar een schriftelijke bevestiging van (het plan van aanpak).
  • Analyse en besluitvorming: binnen een outplacementtraject komen bij dit onderdeel dezelfde onderwerpen aan de orde als bij een 2e spoortraject. Het aantal bijeenkomsten ligt veelal iets hoger omdat er ook aandacht is  voor de aanleiding tot het outplacementtraject en voor de gevoelens die de cliënt hierbij ervaart. Het is belangrijk tot een punt te komen waarin de cliënt weer nieuw arbeidsperspectief voor zich zelf ziet.
  • Sollicitatievaardigheden: zodra het loopbaantraject duidelijkheid geeft over de te volgen koers, wordt de cliënt ondersteund bij diens sollicitatie activiteiten. In verschillende bijeenkomsten is er o.a. aandacht voor het schrijven van een succesvol curriculum vitae en sollicitatiebrieven, het maken van een netwerkplan, vacatureanalyse, arbeidsmarktverkenning en het voeren van sollicitatiegesprekken, netwerkgesprekken en het uitvoeren van andere netwerkactiviteiten. Daarnaast is er ruimte om de ervaringen die de cliënt heeft met het solliciteren en netwerken, samen te bespreken en eventuele vervolgstappen
    te bedenken.
  • Nazorg: Doelstelling van de cliënt is dat ander werk wordt gevonden. Er van uitgaande dat dit lukt tijdens de duur van het outplacementtraject, verlenen wij nazorg. Eén of twee gesprekken worden met de herplaatste cliënt gevoerd en gedurende een periode van 2 maanden fungeert de coach als achterwacht zodat de cliënt iemand heeft om, ingeval van vragen of problemen, op terug te vallen.
  • Eindgesprek: in dit gesprek wordt het traject geëvalueerd. De behaalde resultaten worden besproken en er worden afspraken gemaakt om de door de cliënt behaalde resultaten te bestendigen.