Coaching

Coaching


Coaching kan op verschillende momenten worden ingezet. Bijvoorbeeld op het moment dat een medewerk(st)er aangeeft dat het werk hem of haar te veel wordt, frequent ziekteverzuim laat zien of een disbalans ervaart tussen werk en privéleven.
 Bij coaching ligt de nadruk op het veranderen van de eigen werkwijze en het eigen gedrag met als doel een betere balans te vinden en deze balans vast te houden.

Werkwijze coaching

Hieronder schets ik globaal wat een coachingstraject bij bureau de Smitse inhoudt. De volgende onderdelen vormen
het traject:

  • Vrijblijvende kennismaking: de cliënt krijgt in een gesprek de mogelijkheid kennis te maken met de coach en inzicht te krijgen in de werkwijze van bureau de Smitse.
  • Intake: naast het vaststellen van de precieze behoefte aan coaching wordt een heldere doelstelling van het traject geformuleerd. Er worden concrete afspraken gemaakt over de inhoud van het traject, inclusief een tijdsplanning. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zowel de cliënt als de opdrachtgever ontvangen daar een schriftelijke bevestiging van (het plan van aanpak).
  • Coachingsgesprekken: In een vooraf afgesproken aantal gesprekken, onderzoeken we de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van de cliënt, waarna de focus ligt op concrete gedragsverandering. Elke afspraak leidt tot een concrete opdracht die de cliënt voor de volgende afspraak uitvoert voor een optimaal resultaat.
  • Tussentijds gesprek met opdrachtgever: Als de cliënt, de opdrachtgever of de coach het zinvol acht, vindt een gesprek plaats met alle betrokkenen. Gesproken wordt over de voortgang van het traject en eventuele aanpassingen voor het vervolg. Dit is alleen van toepassing bij trajecten die meer dan vijf coachingsgesprekken beslaan.
  • Eindgesprek: in dit gesprek wordt het traject geëvalueerd. De behaalde resultaten worden besproken en er worden afspraken gemaakt om de door de cliënt geleerde vaardigheden voor de toekomst te behouden en wellicht uit te bouwen.