Re-integratie

Re-integratie onderwijs


Re-integratie biedt ondersteuning aan mensen werkzaam in het onderwijs die na een langere periode van uitval begeleiding nodig hebben bij de terugkeer naar eigen werk. Die begeleiding kan zich richten op het opstellen van een  re-integratieschema, de monitoring daarvan en zo nodig, het bijsturen daarvan.

Ook kan het betekenen dat de cliënt coaching ontvangt gericht op gedragsverandering. Dit is zinvol  als iemand is uitgevallen door overspannenheid of burn-out. De re-integratie is gericht op duurzame terugkeer naar eigen werk. Dus de focus ligt op een toekomst in het eigen werk zonder toekomstige uitval om dezelfde reden als eerder het geval was.

De volgende onderdelen vormen dit traject:

  • Vrijblijvende kennismaking: de cliënt krijgt in een gesprek de mogelijkheid kennis te maken met de coach en inzicht te krijgen in de werkwijze van bureau de Smitse.
  • Intake: naast het vaststellen van de precieze behoefte aan coaching wordt een heldere doelstelling van het traject geformuleerd. Er worden concrete afspraken gemaakt over de inhoud van het traject inclusief een tijdsplanning. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zowel de cliënt als de opdrachtgever ontvangen daar een schriftelijke bevestiging van (het plan van aanpak).
  • Coachingsgesprekken: In een vooraf afgesproken aantal gesprekken, onderzoeken we de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van de cliënt, waarna de focus ligt op concrete gedragsverandering. Elke afspraak leidt tot een concrete opdracht die de cliënt voor de volgende afspraak uitvoert voor een optimaal resultaat.
  • Tussentijds gesprek met opdrachtgever: Als de cliënt, de opdrachtgever of ikzelf het zinvol acht, vindt een gesprek plaats met alle betrokkenen. Gesproken wordt over de voortgang van het traject en eventuele aanpassingen voor het vervolg. Dit is alleen van toepassing bij trajecten die meer dan vijf gesprekken beslaan.
  • Eindgesprek: in dit gesprek wordt het traject geëvalueerd. De behaalde resultaten worden besproken en er worden afspraken gemaakt om de door de cliënt geleerde vaardigheden voor de toekomst te behouden en wellicht uit
    te bouwen.